หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

admin thai
2020-08-20 20:49:48

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไร ให้ถูกต้อง"
???? ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น
???? ค่าลงทะเบียน 5,500.- บาท
⚛ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครบทีม
รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้าย
..........................................................................
https://drive.google.com/file/d/10HWpCN5wIgPZdbikY7llmfdH7XAEU19G/view?usp=drivesdk