ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

          สวนสุนันทา อยู่ในเขตพระราชวังดุสิต  ที่แห่งนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงซื้อจากเจ้าของเดิมด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) วางผังขุดคูคลองติดต่อกับพระที่นั่งวิมานเมฆ เนื่องจากโปรดการเสด็จประพาส “สวนป่าในเมือง”เพื่อพักฝ่อนพระอิริยาบท ดุจพระราชวังในยุโรป ที่ทรงเคยเสด็จประพาสถึง 2 ครั้ง และทรงมีพระประสงค์ตรัสกับพระราชโอรสมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6) ว่า ถ้าสิ้นรัชกาลของพระองค์ท่านแล้ว ให้สร้างตำหนักต่างๆ ให้เจ้านายฝ่ายในของพระองค์ได้ประทับอยู่ หลังจากทรงสวรรคต พุทธศักราช 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระตำหนักในเขตสวนสุนันทาถึง 37 หลัง ภายในรั้วกำแพงแดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกรรมการกลางสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555

          เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เมื่อ พ.ศ. 2475 เจ้านายฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เคยประทับอยู่ในสวนสุนันทา ได้เสด็จไปประทับที่อื่นหมด  ตำหนักต่างๆว่างเปล่า  ทางรัฐบาลจึงจัดสรรให้เป็นสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย และมุมทางทิศตะวันออกอีกมุมหนึ่งเป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทย (รพช.) ทั้งหมดอยู่ในเขตกำแพงแดง

          พ.ศ. 2480 ได้เกิดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยขึ้น สอนระดับฝึกหัดครู ชั้นปีที่1-3 เป็นนักเรียนประจำหญิง พักหอพักและมีนักเรียนไป-กลับอีกส่วนหนึ่ง จวบจนได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา   สอนนักศึกษาครูทั้งชาย-หญิง ที่เป็นนักเรียนทุนมาจากจังหวัดของตนจนจบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  จนจบปริญญาตรี ได้รับตำแหน่งสำคัญๆในกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันมาก วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงได้รับชื่อเสียงการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตั้งแต่อดีต

          ต่อมาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) พ.ศ. 2527 โดยปรับเปลี่ยนการบริหารงานเป็นรูปแบบคณะต่างๆ จากหมวดสังคมศึกษา เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหัวหน้าคณะเป็นผู้บริหารงานคณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาต่างๆสังกัดในคณะนี้ 5 ภาควิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ในหมวดสังคมศึกษาเดิม ได้แก่ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ซึ่งอาจารย์ทุกท่านต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป แต่ยังคงทำการสอนนักศึกษาครู เอกสังคมศึกษาอยู่จน ได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2545

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นวิทยาลัยครู มาเป็นมหาวิทยาลัย มีปรัชญาว่า ทรงปัญญา ศรัทราธรรม  นำสังคม  มีการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นคณะวิชาต่างๆ ได้แก่

          1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          4. คณะศิลปกรรมศาสตร์

          5. คณะวิทยาการจัดการ

          เมื่อมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา (พ.ศ 2519-2545)

          ขณะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้เป็นภาควิชาหนึ่งที่ร่วมกันผลิตนักศึกษา ปริญญาตรี คบ. วิชาเอกสังคมศึกษาร่วมกับอีก 4ภาควิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาศาสนา ภาครัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และภาคสังคมวิทยา