ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

          เพื่อผลิตบัณฑิตด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านทางภูมิศาสตร์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงมีทัศนคติ และความคิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ มีการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ชุมชน และประเทศชาติ

           

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1.  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น ซึ่งเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน

          2.  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ในหลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา   และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา

          3.  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถค้นหาข้อเท็จจริงของปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีร่วมกับประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ  เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาได้

          4.  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มในการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ หรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม และสามารถแสดงออกซึ่งสภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้

          5.  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกหรือประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า รวมถึงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดและการเขียน