หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 จัดโดย คณะสัง ...
2022-01-22 00:47:00
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
วันนี้ 30 มิ.ย 64 สาขา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนส ...
2021-07-01 13:47:38
การประชุมทางวิชาการระดับชาติของนิสิตนักศึกษา 7 สถาบัน ประจำปี 2564
      การนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติของนิสิตนักศึกษา 7 สถาบัน ปร ...
2021-04-24 20:57:11
การนิเทศนักศึกษาประสบการณ์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารส ...
2021-04-12 12:50:53
การนิเทศนักศึกษาประสบการณ์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
           วันที่ 11 มี.ค.พ.ศ.2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิศาสตร์และภู ...
2021-06-28 17:18:12
การนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ (10 มี.ค.2564) ช่วงเช้า อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2021-06-28 17:20:20
การนำเสนอแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ArcGIS Pro และ Platform ArcGIS
                   วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ...
2020-08-07 20:20:28
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ(ออนไลน์)
       เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภูมิศาสตร์แ ...
2020-07-01 16:08:25
ปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2562
     วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาว ...
2020-05-20 17:28:38
โครงการฝึกอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน
      สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ร่วมกับ ภาควิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสา ...
2020-03-13 15:04:03
ข่าวปัจจุบัน