หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย

การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และ Extreme Gradient Boosting (XGBoost) ในการประมาณผลผลิตพืชผล: กรณีศึกษาอำเภอดอนตูม นครปฐม ประเทศไทย
 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาการการออกแบบและนวัตกรร ...
2023-04-06 19:21:23
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ Geographia Technica, Vol. 17, Issue, 2, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตี ...
2022-11-19 18:44:11
อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ISPRS International Journal of Geo-Information
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ...
2022-11-19 15:23:48
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม Applied Environmental Research (AER)
       ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ...
2021-07-24 17:58:35
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ Geographia Technica, Vol. 16, Issue 1, 2021
        ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร ...
2021-07-24 17:42:19
การวัดความสูงของต้นไม้จากแบบจำลองความสูงทรงพุ่มด้วยอากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษา อำเภอเขาชัยสน และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
น้องๆรู้หรือไม่ การวัดความสูงของต้นไม้  ไม่ได้ใช้การวัดด้วยเชือก ไม้บรรทัด หรือเงาแล้วนะ!!!&nbs ...
2021-05-08 09:15:25
การวิเคราะห์ปัจจัยและการทำนายการเกิดภัยแล้งด้านเกษตรกรรม กรณีศึกษา : อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 การวิเคราะห์ทางสถิติและการสำรวจระยะไกลสามารถนำมาใช้ตรวจสอบปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยแล้งได้จริงหรือ ...
2021-05-08 09:12:14
ข่าวย้อนหลัง