หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2564
        วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 อาจารย์คธาวุฒิ  ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิช ...
2021-05-21 13:55:19
การพัฒนา EEC เพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การพัฒนา EEC เพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดย นายคธาวุฒิ ...
2021-04-24 21:06:31
Monitor the Land Use Change and Prediction Using CA-Markov Model in Li Pe Island, Satun Province, Thailand
การติดตามการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ที่ดินโดยใช้โมเดล CA-Markov กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ...
2019-11-26 22:28:54
งานสัมมนานำเสนองานวิจัย
                วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาภูมิ ...
2018-12-26 18:12:38
ข่าวปัจจุบัน