หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และ Extreme Gradient Boosting (XGBoost) ในการประมาณผลผลิตพืชผล: กรณีศึกษาอำเภอดอนตูม นครปฐม ประเทศไทย
 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาการการออกแบบและนวัตกรร ...
2023-04-06 19:21:23
นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันนี้ (13 มีนาคม 2566 ) อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้มา ...
2023-03-14 14:45:38
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ Geographia Technica, Vol. 17, Issue, 2, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตี ...
2022-11-19 18:44:11
อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ISPRS International Journal of Geo-Information
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ...
2022-11-19 15:23:48
สัมมนางานวิจัยทางภูมิศาสตร์ประจำปีการศึกษา 1/2565
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ &nb ...
2022-11-08 22:41:47
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ในบริเวณภาคพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณาจารย์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำก ...
2022-10-19 14:17:46
โครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2022-08-25 13:13:48
ข่าวย้อนหลัง