หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > การนิเทศนักศึกษาประสบการณ์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
การนิเทศนักศึกษาประสบการณ์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

admin thai
2021-04-12 12:50:53

ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่4 ได้นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปัจฉิมนิเทศ และในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมแนะแนวจากศิษย์เก่าโดย

นางสาวปวีณา พร้อมมงคล

จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นางสาวถิรดา โสภณ

จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

นายสุเมธ   ฉัตรกรวงษ์

นายชลนที ชาญสมิง

นายเจษฎา คำคะนิตย์

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม


และในการเข้ารับฟังการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่1 , 2 และ 3 ได้มีแนวทางในการตัดสินใจไปฝึกงานในอนาคตหรือมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. บริษัท จีโอแมพ เซอร์เวย์ จำกัด (หน่วยงานเอกชน)

4. กรมพัฒนาที่ดิน

5. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

6.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

7.กรมธนารักษ์

8.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9.กรมทรัพยากรธรณี

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 22 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม