หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ Geographia Technica, Vol. 16, Issue 1, 2021
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ Geographia Technica, Vol. 16, Issue 1, 2021

admin thai
2021-07-24 17:42:19

        ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่อง FLOOD PRONE RISK AREA ANALYSIS DURING 2005 –2019 IN LAM SE BOK WATERSHED, UBON RATCHATHANI PROVINCE, THAILAND เป็นบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกสำหรับการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย และการทำแผนที่พื้นที่ลุ่มน้ำลำเซบก จากการศึกษาพบว่ามีอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ABSTRACT: 

             This research investigates the application of logistic regression analysis for flood prone risk  mapping in the Lam Se Bok watershed area. The study found that floods have occurred as  many as 15 times since 2005. In 2019, flooding covered 200.01 km2 of the watershed (5.51%  of the total watershed). Among the areas that flood every year, 15 floods occurred in the  lower part of the LSBW basin in Na Udom village, Khok Sawang and Fa Huan village, Rai  Khi sub-district, which are in the south of Lue Amnat District, Amnat Charoen Province, as  well as in parts of Dum Yai sub-district, Muang Sam Sip district, Ubon Ratchathani. Logistic  regression analysis was used to determine the influence of certain variables on this flooding. The variables showing positive β values were mean annual precipitation and distance to a  road. The variables showing negative β values included elevation, terrain, slope, soil  drainage, distance to stream, land-use, and distance to village, respectively. All of these  variables can be analyzed for their Flood Prone Risk area in GIS. The study found that floodprone areas at the very high-level flood prone risk areas, with a total area of 638.59 km2 (17.59%), high level flood prone risk areas cover an area of 1,848.10 km2 (50.92%). Medium  flood prone risk areas cover 794.95 km2 (21.90%). Low flood prone risk areas cover 310.86  km2 (8.56%), the least vulnerable to flooding encompassed 46.35 km2 (1.27%)., and  occurred in areas with low elevation and areas with high annual average rainfall when the  variable was located in the middle and downstream parts of the LSBW river basin.

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ :12_waiyasusri (technicalgeography.org)