หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารทางวิชาการภูมิศาสตร์ > ประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ในรูปแบบออนไลน์
ประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ในรูปแบบออนไลน์

admin thai
2021-06-20 12:11:03

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ในรูปแบบออนไลน์

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวรายงาน และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมด้วย

    สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติในปีนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

   ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจส่งผลงานประเภทบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 75 บทความ จากหลากหลายกลุ่มสาขา อาทิ กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ กลุ่มศิลปะและการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์งานวิจัยพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้

 อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
และข้อความพูดว่า "วิจัย SSRU
นวัตกรรม ) TAG3.กลุ่มบริหารฯ academic
research applied research experimental
development pilot plant development
utilization service innovation process
inn tion product in tion social inno ion
ChanaD"อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และข้อความ