หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin thai
2021-04-24 21:14:05

      ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา เรื่อง Identification of Road Traffic Injury Risk Prone Area Using Environmental Factors by Machine Learning Classification in Nonthaburi, Thailand


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
"MDPI sustainability Submit Journal
Journal Edit Issue Access Article
Identification of Road Traffic Injury
Risk Prone Area Using Environmental
Factors by Machine Learning
Classification in Nonthaburi, Thailand
Article Menu Morakot Worachairungreung
Dailey Article Overview Ninsawat Apichon
Institute Pathum Thani, Sl Information
Science should Luang 12120, Thailand
Permissions Abstract Access Cite Metrics
RelatedArticles Order Reprints Matjaž
Sram View March Text Article Versions
Accepted: Download March Related Browse
Figures Links 2021 Citation Export
Abstract More Authors leading auses
cause disease Ûbstact Views ninth oad
191 This 79 injury electronics being
most factor stations, learning traffic
injury; geometrics, first iew machine
fry"

สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่ >>https://www.mdpi.com/2071-1050/13/7/3907?fbclid=IwAR3z4pQkBUf3Nmz6opQRBj-yfvtAZtPvzCdwE0GK0hgfEQqVv_fWST9Hejc