หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > การวิเคราะห์ปัจจัยและการทำนายการเกิดภัยแล้งด้านเกษตรกรรม กรณีศึกษา : อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
การวิเคราะห์ปัจจัยและการทำนายการเกิดภัยแล้งด้านเกษตรกรรม กรณีศึกษา : อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

admin thai
2021-05-08 09:12:14

???????? การวิเคราะห์ทางสถิติและการสำรวจระยะไกลสามารถนำมาใช้ตรวจสอบปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยแล้งได้จริงหรือ???

    โดยอำเภอห้วยกระเจา ก่อนที่จะค้นพบ น้ำแร่โซดา ได้มีการขุดเจาะน้ำบาดาลสำหรับการทำการเษตร จากหน่วยงานราชการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากที่สุด ทำให้ทีมวิจัยสนใจในการศึกษาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นนี้ 

    อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้ใช้วิธีการในการวิจัยสำหรับการทำนายการเกิดภัยแล้งด้านเกษตรกรรม

    ซึ่งทำให้ผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์ทางวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ (TCI) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ในชื่อผลงาน การวิเคราะห์ปัจจัยและการทำนายการเกิดภัยแล้งด้านเกษตรกรรม กรณีศึกษา : อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 หรือสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://resgat.sut.ac.th/.../inde.../files/issue/view/60/331

  และหากน้องๆสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถสมัครเข้ามาเรียนกับสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากันเยอะๆนะคะ