หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > การวัดความสูงของต้นไม้จากแบบจำลองความสูงทรงพุ่มด้วยอากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษา อำเภอเขาชัยสน และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
การวัดความสูงของต้นไม้จากแบบจำลองความสูงทรงพุ่มด้วยอากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษา อำเภอเขาชัยสน และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

admin thai
2021-05-08 09:15:25

????????น้องๆรู้หรือไม่ การวัดความสูงของต้นไม้  ไม่ได้ใช้การวัดด้วยเชือก ไม้บรรทัด หรือเงาแล้วนะ!!!

    ความยากเหล่านี้จะหมดไปหากน้องๆ รู้จักกับอากาศยานไร้คนขับ(UAV)หรือที่มักเรียกกันว่าโดรนนั่นเอง 

    อาจารย์ณยศ กุลพานิช และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ศึกษาเพื่อวัดความสูงของต้นไม้ในแปลงเกษตรกรรม บริเวณอำเภอเขาชัยสนและ

อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีวิธีการศึกษาด้วยวิธีการทางภูมิศาสตร์ร่วมด้วย ทำให้ผลงานทางวิชาการฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์ทางวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ (TCI) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในชื่อผลงาน การวัดความสูงของต้นไม้จากแบบจำลองความสูงทรงพุ่มด้วยอากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษา อำเภอเขาชัยสน และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง หรือสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  https://resgat.sut.ac.th/.../inde.../files/issue/view/60/330

        และหากน้องๆสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถสมัครเข้ามาเรียนกับสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากันเยอะๆนะคะ