หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > การประชุมทางวิชาการระดับชาติของนิสิตนักศึกษา 7 สถาบัน ประจำปี 2564
การประชุมทางวิชาการระดับชาติของนิสิตนักศึกษา 7 สถาบัน ประจำปี 2564

admin thai
2021-04-24 20:57:11

      การนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติของนิสิตนักศึกษา 7 สถาบัน ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสนามจันทร์

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.45 – 16.30  น.

หมวด ปรัชญา ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา โดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม 2 บทความวิจัย ได้แก่ 

1.คลัสเตอร์เชิงพื้นที่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย โดยนางสาวพรพรรณ ภูพันดุง 

2.คลัสเตอร์เชิงพื้นที่ของโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย โดยนางสาวนิรัณยา แก้วบัวดี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ