หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > ผลรางวัลการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TSG 14th) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 25
ผลรางวัลการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TSG 14th) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 25

admin thai
2022-01-28 11:16:59

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TSG 14th) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2565 โดยมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดงานในรูปแบบ Online

ปีนี้ นักศึกษาของภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 6 คน ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังต่อไปนี้  

????รางวัลเหรียญเงิน????2 รางวัล ได้แก่

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์สารสนเทศ ได้แก่

1.นางสาวพรพรรณ ภูพันดุง ภูมิสารสนเทศ กับผลงานเรื่อง "การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อติดตามภัยแล้งใน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ"

2.นางสาวนิรัณยา แก้วบัวดี ภูมิสารสนเทศ  กับผลงานเรื่อง "การจำแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning กรณีศึกษา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม"


????รางวัลเหรียญทองแดง????3 รางวัล ได้แก่
- การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าประสงค์ SDGs ได้แก่
1.นางสาวประณิตา จังพานิช กับผลงานเรื่อง "สองทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย"

- การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ ได้แก่
1.นางสาวฐิติพร ทรัพย์เจริญ กับผลงานเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวนประชากรและระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย"

- การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ ได้แก่
1.นางสาวณัฐวรรณ พิกุลทอง กับผลงานเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในปี 2554 2559 และ 2564 กรณีศึกษา ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม"

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ ได้แก่
นางสาวปิยวดี  อยู่สวัสดิ์ เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอแบบโปสเตอร์กลุ่มภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าประสงค์SDGs
กับผลงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างพ.ศ.2543 และพ.ศ.2564
โดยสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ด้วยค่ะ