หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นว่าโครงการของท่านได้รับการจัดสรร
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นว่าโครงการของท่านได้รับการจัดสรร

admin thai
2021-11-06 11:51:16

นักวิจัยสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผ่านการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านการปลูกข้าวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครปฐม”

ได้แก่ 

1.อาจารย์ณยศ กุลพานิช (หัวหน้าโครงการ)

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

2.ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขา     

  วิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

3.ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

  อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

  เพื่องานสถาปัตยกรรม