หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > การนิเทศนักศึกษาประสบการณ์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
การนิเทศนักศึกษาประสบการณ์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

admin thai
2021-06-28 17:18:12

           วันที่ 11 มี.ค.พ.ศ.2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรฯ ได้เดินทางไปยังกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายพงษ์ระพี ถานุวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกประการณ์วิชาชีพอยู่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี????

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง      ในการนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้เข้ารับฟังการนำเสนอของนักศึกษา และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบพระคุณทางหน่วยงานโดยว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์  ผู้อำนวยการกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ นางอภิญญา นราธนากร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ และนางสาวพิราวรรณ จานิมิตร  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ(พี่เลี้ยงดูแลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างยิ่ง????????????