หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > การนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
การนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

admin thai
2021-06-28 17:20:20

ในวันที่ (10 มี.ค.2564) ช่วงเช้า อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรฯ โดยในวันนี้ได้เดินทางไปยังสำนักวางแผนและพัฒนาเมือง โดยมี นส.วันธิยา บานเย็น และ นส.อชิรญาณ์ เยาว์ด้วง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกประการณ์วิชาชีพอยู่ให้การต้อนรับ????อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

      ในการนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้เข้ารับฟังการนำเสนอของนักศึกษา และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ในการนี้ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบพระคุณสำนักวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านสุดใจ ยี่สุ่นแสง ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ และท่านชัยพร โฉมศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง ตลอดจนพี่วีระศักดิ์ มั่นหมาย นักวิชาการแผนที่ชำนาญการ (ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงาน) เป็นอย่างยิ่ง????????????

  ในช่วงบ่าย ของวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ออกนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรฯ โดยในวันนี้ได้เดินทางไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี น.ส.ชนัญญา ประเสริฐทรัพย์และนายดนุภพ พันเทียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกประการณ์วิชาชีพอยู่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี????

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบพระคุณทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนางสาวชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง  นายกิตติรัช อินทรศิริ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นายพิสิทฐพล ศรีนวล ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ตลอดจนนางสาวปาวีณา พร้อมมงคล นักวิชาการภูมิสารสนเทศ(ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงาน) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นอย่างยิ่ง????????????