หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ภูมิศาสตร์ สวนสุนันทา
ภูมิศาสตร์ สวนสุนันทา

admin thai
2021-02-02 16:11:00

รอบ Portfolio 1 ตุลาคม 2563 - 6 มกราคม 2564

รอบ Quota รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

รอบ Admission 7-15  พ.ค. 64

รอบ Direct Admission รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร   

 1. มี GPAX   เฉลี่ย  5  เทอม   ไม่น้อยกว่า   2.00  

2. รับทุกแผนการเรียน 

3. กศน.  , ปวช. ,ปวส.   สามารถ เรียนได้ 

4. ไม่ตาบอดสี


สามารถติดตามการรับสมัครได้ที่ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และทางเว็บไซต์ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา