หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > รางวัลชนะเลิศ การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

admin thai
2021-02-02 16:36:32

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขยะมูลฝอย และการทำนายด้วยแบบจำลอง โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง พื้นที่ศึกษา : กรุงเทพมหานคร โดยนางสาว สิประภา คะศรีทองและนางสาวอรอนงค์ ตระการจันทร์ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13  ในวันที่ 27-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา