หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

admin thai
2022-05-03 22:46:16

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 • -ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 53 อัตรา 
 • -ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 16 อัตรา 
 • -ตำแหน่งนิติกร จำนวน 11 อัตรา 
 • -ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 
 • -ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา 
 • -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 • -ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 
 • ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบท้าย 
 • สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 • ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 • ลิงค์เอกสารรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • https://job.ocsc.go.th/images/Job/637871026374086158.pdf?fbclid=IwAR1DV4SOyuhz5_Bu8HW5XIGmMg-WL6yYwa3r7oyql_gWKEW7tS6QJn6rT8g