หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่14 จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่14 จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

admin thai
2022-01-22 00:43:14

ขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังและส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของเราด้วยนะคะในงาน การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 21-22 มกราคม 2565   โดยมีตัวแทนนักศึกษา สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ทั้ง 6  คน ประกอบด้วย

วันศุกร์ ที่ 21 ม.ค.2565

????การนำเสนอปากเปล่ากลุ่มภูมิศาสตร์สารสนเทศ

1.พรพรรณ ภูพันดุง ภูมิสารสนเทศ 10.45-12.00 น.  zoom meet ID: 807 696 1579 (การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อติดตามภัยแล้งใน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)

2.นิรัณยา แก้วบัวดี ภูมิสารสนเทศ 10.45-12.00 น. zoom meet ID: 807 696 1579 (การจำแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning กรณีศึกษา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

????การนำเสนอปากเปล่ากลุ่มภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าประสงค์ SDGs

3. ประณิตา จังพานิช เวลา 10.45-12.00 น.  zoom meet ID: 617 627 6596(สองทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย)

????การนำเสนอแบบโปสเตอร์กลุ่มมนุษย์ศาสตร์

4.ฐิติพร ทรัพย์เจริญ เวลา 13.00 - 14.30 น. zoom meet ID: 457 672 0055 (ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวนประชากรและระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย) ชมผลงานโปสเตอร์ได้ที่????

https://padlet.com/tsg14th/human...

????การนำเสนอแบบโปสเตอร์กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ

5.ณัฐวรรณ พิกุลทอง  เวลา 13.00 - 14.30 น. zoom meet ID: 559 561 9159(การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในปี2554 2559และ2564 กรณีศึกษา ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)ชมผลงานโปสเตอร์ได้ที่????

https://padlet.com/tsg14th/physical...

????วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 

????การนำเสนอแบบโปสเตอร์กลุ่มภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าประสงค์SDGs

6.ปิยวดี  อยู่สวัสดิ์ เวลา 10.30 - 12.00 น. zoom meet ID: 617 627 6596 (การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างพ.ศ.2543และพ.ศ.2564)ชมผลงานโปสเตอร์ได้ที่????

https://padlet.com/tsg14th/SDGs...

  ร่วมให้กำลังใจตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยนะคะ

????สามารถเข้าชมผลงานได้ที่ ????

https://drive.google.com/.../1wbpTokx21BDt0LFNOgJ.../view...